Harmonie St. Joseph - Berg aan de Maas

Privacy

Privacy verklaring Harmonie St. Joseph Berg aan de Maas
Bij ‘Harmonie St. Joseph Berg aan de Maas’ zetten we ons in voor de bescherming van de privacy en
persoonlijke gegevens van onze leden, vrijwilligers en bezoekers. Deze privacyverklaring beschrijft hoe
we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, vrijgeven en opslaan in overeenstemming met de
EU-wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming.


Wij houden ons aan de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens. Dit omvat het waarborgen van de eerlijke en rechtmatige
verwerking van persoonsgegevens, het implementeren van passende beveiligingsmaatregelen en het
respecteren van de rechten van betrokkenen.


Naast het naleven van de Wet bescherming persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen van de
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG geeft individuen verbeterde
rechten met betrekking tot de verwerking van hun persoonlijke gegevens en stelt een geharmoniseerd
kader vast voor gegevensbescherming in de hele EU.


Op grond van de Nederlandse en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u bepaalde
rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze rechten omvatten het recht op inzage,
rectificatie, wissen, beperking van de verwerking en bezwaar tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens. Om deze rechten uit te oefenen, verwijzen wij u naar het gedeelte “neem contact
met ons op” van deze privacyverklaring.


We zullen persoonlijke informatie alleen verwerken voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden
zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. We zullen de gegevens niet gebruiken voor enig ander doel
dat onverenigbaar is met het oorspronkelijke doel van de verzameling, tenzij wettelijk vereist of
toegestaan.


Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van
persoonsgegevens te waarborgen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of wijziging. Deze
maatregelen zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van de Nederlandse en Europese wetgeving
inzake gegevensbescherming.


Verzameling van persoonlijke informatie:
We kunnen persoonlijke informatie verzamelen van onze leden, vrijwilligers en bezoekers, inclusief
maar niet beperkt tot namen, contactgegevens, geboortedatum en lidmaatschapsinformatie. We
verzamelen deze informatie wanneer dit nodig is voor de doeleinden van onze activiteiten, zoals
lidmaatschapsregistratie, deelname aan evenementen, communicatie en administratie.


Gebruik van persoonlijke informatie:
We gebruiken de persoonlijke informatie die we verzamelen voor de volgende doeleinden:
A. Ledenadministratie en communicatie.
B. Evenementenorganisatie en deelname.
C. Het verstrekken van relevante informatie over onze activiteiten, programma’s en diensten.
D. Intern bijhouden van gegevens en statistische analyse.
E. Naleving van wettelijke verplichtingen.


Openbaarmaking van persoonlijke informatie:
We mogen persoonlijke informatie alleen aan derden bekendmaken in de volgende omstandigheden:
A. Wanneer vereist door wet, regelgeving of juridische procedure.
B. Met uw uitdrukkelijke toestemming.
C. Aan dienstverleners of aannemers die ons helpen bij het uitvoeren van onze activiteiten,
met inachtneming van passende geheimhoudings- en gegevensbeschermingsovereenkomsten.


Beveiliging van persoonlijke informatie:
We doen er alles aan om de veiligheid van persoonlijke informatie te waarborgen en hebben passende
technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om te beschermen tegen
ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging. We beperken de toegang tot persoonlijke
informatie tot geautoriseerd personeel dat deze nodig heeft voor legitieme doeleinden.


Dataretentie:
We bewaren persoonlijke informatie voor een periode van maximaal 7 jaar nadat een persoon
harmonie ‘Harmonie St. Joseph Berg aan de Maas’ heeft verlaten om aan wettelijke vereisten te
voldoen en eventuele claims of geschillen te behandelen. Deze bewaartermijn zorgt ervoor dat we aan
onze verplichtingen kunnen voldoen en de nodige historische informatie kunnen verstrekken wanneer
dat nodig is. Nadat de bewaartermijn is verstreken, zullen we de persoonlijke informatie die in ons bezit
is veilig verwijderen of anonimiseren.


Houd er rekening mee dat deze bijgewerkte bewaartermijn ervoor zorgt dat aan de wettelijke
verplichtingen wordt voldaan en dat alle noodzakelijke archiverings- of archiveringsdoeleinden worden
vergemakkelijkt.


Gebruik van afbeeldingen voor marketing en website
Bij harmonie ‘Harmonie St. Joseph Berg aan de Maas’ erkennen we het belang van het respecteren van
de rechten en privacy van individuen bij het gebruik van foto’s voor marketing- en websitedoeleinden.
We zijn toegewijd aan het naleven van de wet- en regelgeving in Nederland met betrekking tot het
gebruik van afbeeldingen van individuen.


Toestemming voor beeldgebruik:
We zullen de uitdrukkelijke toestemming van individuen verkrijgen voordat we hun foto’s gebruiken
voor marketing- en websitedoeleinden, behalve in gevallen waarin de afbeeldingen zijn gemaakt in
openbare ruimtes waar individuen geen redelijke verwachting van privacy hebben. In dergelijke
gevallen, wanneer de foto’s zijn gemaakt tijdens openbare evenementen of bijeenkomsten, mogen we
de foto’s zonder uitdrukkelijke toestemming gebruiken voor marketing- en websitedoeleinden, op
voorwaarde dat het gebruik in overeenstemming is met het doel waarvoor de foto’s zijn gemaakt.


Doel van beeldgebruik:
We zullen foto’s voor marketing- en websitedoeleinden uitsluitend gebruiken voor het beoogde doel
dat aan de personen wordt bekendgemaakt. Dit omvat het promoten van onze activiteiten,
evenementen en programma’s, het tonen van de betrokkenheid van onze leden, vrijwilligers en
bezoekers, en het verbeteren van de algehele ervaring voor onze gemeenschap.


Rechten en privacy van minderjarigen:
In het geval van personen jonger dan 16 jaar zullen we de uitdrukkelijke toestemming van hun ouder
of wettelijke voogd vragen voordat we hun foto’s gebruiken voor marketing- en websitedoeleinden,
behalve in gevallen waarin de afbeeldingen zijn gemaakt in openbare ruimtes waar individuen geen
redelijke verwachting van privacy hebben. In dergelijke gevallen, wanneer de foto’s zijn gemaakt tijdens
openbare evenementen of bijeenkomsten, mogen we de foto’s zonder uitdrukkelijke toestemming
gebruiken voor marketing- en websitedoeleinden, op voorwaarde dat het gebruik in overeenstemming
is met het doel waarvoor de foto’s zijn gemaakt.


We begrijpen hoe belangrijk het is om de privacy en rechten van minderjarigen te beschermen en
zullen zorgen voor passende waarborging.


Delen door derden:
We zullen de foto’s van individuen niet delen met derden voor hun eigen marketingdoeleinden zonder
afzonderlijke en expliciete toestemming te verkrijgen.


Recht om toestemming in te trekken:
Individuen hebben het recht om hun toestemming voor het gebruik van hun foto’s op elk moment in
te trekken. Na ontvangst van een opnameverzoek zullen we onmiddellijk stoppen met het gebruik van
de afbeeldingen van het individu voor marketing- en websitedoeleinden en zullen we de nodige
maatregelen nemen om de afbeeldingen van ons marketingmateriaal en online platforms te
verwijderen.


U heeft het recht op de volgende zaken:
A. Toegang tot en beoordeling van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard.
B. Corrigeren van eventuele onjuistheden of onvolledige informatie.
C. Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
D. Uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.
E. Verzoek om verwijdering of beperking van uw persoonlijke gegevens, onder voorbehoud van
wettelijke verplichtingen.


Privacy van kinderen:
Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke informatie van een kind hebben verzameld
zonder de juiste toestemming, zullen we stappen ondernemen om die informatie onmiddellijk te
verwijderen.


Cookies en volgtechnologieën:
Onze website kan cookies of vergelijkbare technologieën gebruiken om de gebruikerservaring te
verbeteren en anonieme gebruiksgegevens te verzamelen. U kunt uw browserinstellingen wijzigen om
cookies uit te schakelen, maar dit kan de functionaliteit van onze website beïnvloeden.


Links naar websites van derden:
Onze website kan links naar websites van derden bevatten. We hebben geen controle over de privacy
praktijken of de inhoud van deze websites en zijn daarom niet verantwoordelijk voor hun privacy
beleid. We raden u aan de privacyverklaring van websites van derden die u bezoekt te bekijken.


Updates van de Privacyverklaring:
We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in wettelijke of
regelgevende vereisten, onze privacy praktijken of technologische vooruitgang weer te geven. De
bijgewerkte Privacyverklaring zal beschikbaar worden gesteld op onze website.


Grensoverschrijdende gegevensoverdracht:
Als persoonlijke informatie wordt overgedragen aan ontvangers die zich buiten de Europese
Economische Ruimte (EER) bevinden, zullen we ervoor zorgen dat er voldoende waarborging is om de
gegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake
gegevensbescherming. Dit kan het vertrouwen inhouden op door de Europese Commissie
goedgekeurde standaardcontractbepalingen of andere passende mechanismen.


Toezichthoudende Autoriteit:
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit in Nederland,
de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat wij uw privacy kwesties niet adequaat
hebben aangepakt of inbreuk hebben gemaakt op uw rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake
gegevensbescherming.


Neem contact met ons op:
Als u vragen, zorgen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de behandeling
van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website.
Door gebruik te maken van onze diensten, deel te nemen aan onze activiteiten of uw persoonlijke
gegevens te verstrekken, erkent u dat u deze privacyverklaring hebt gelezen en begrepen en dat u
instemt met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens zoals hierin
beschreven.


Laatst bijgewerkt: juni 2023